ászf

1. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazásának célja:

A Kék Elefánt Nyomda Kft. (székhely: 80000 Székesfehérvár, Nagyszombati u. 125.) nyomdai szolgáltatást nyújt megrendelői részére. Annak érdekében, hogy a Kék Elefánt Nyomda Kft. lehetőség szerint egységes feltételrendszer alapján nyújtsa szolgáltatásait, az alábbiakban részletezendő általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) kerülnek bevezetésre.

2. Az ÁSZF alkalmazási területe

A Kék Elefánt Nyomda Kft. egyedi megrendelések és tartós, szerződéses jogviszony alapján nyújtja szolgáltatásait megrendelői részére. Az ÁSZF rendelkezései mind az egyedi vállalások, mind pedig a tartós jogviszonyok tekintetében irányadóak, eltérés e rendelkezésektől csak és kizárólag írásban rögzített szerződéses rendelkezés esetében lehetséges.

3. Az ÁSZF ismertetése Partnereinkkel:

A Kék Elefánt Nyomda Kft. jelen rendelkezéseket honlapján (www.kekelefantnyomda.hu), valamint székhelyén, telephelyein jól látható, Ügyfeleink számára hozzáférhető helyen közzéteszi.

Ezen túlmenően, eseti megrendelések esetén a megrendelés visszaigazolásakor, illetve tartós jogviszony esetén a Szerződés aláírását megelőzően a Kék Elefánt Nyomda Kft. az ÁSZF alkalmazására Ügyfeleink figyelmét felhívja.

Megrendelőink, - ha és amennyiben a Kék Elefánt Nyomda Kft. a megelőzőekben foglalt ismertetési kötelezettségének eleget tett - a szerződés létrejöttével kifejezetten elismerik, hogy jelen rendelkezéseket megismerték, azokat kifejezetten elfogadták és kötelezettséget vállalnak e feltételek betartására.

4. Az ÁSZF módosítása

A Kék Elefánt Nyomda Kft. fenntartja a jogot a jelen ÁSZF rendelkezései módosítására, a módosítás hatálya azonban a már megkötött szerződésekre csak abban az esetben terjed ki, ha azt a másik szerződő fél írásban, előzetesen kifejezetten tudomásul vette.

A Kék Elefánt Nyomda Kft. az ÁSZF módosulását a módosítás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal előre köteles közzétenni a honlapján. A megkötött és még hatályos, vagy még hatályba nem lépett szerződések esetében, a Kék Elefánt Nyomda Kft. írásban is köteles 30 nappal előre tájékoztatni a megrendelőit az ÁSZF módosulásáról.

5. A Szerződés tárgya

A Szerződés tárgyát a Megrendelő által meghatározott paraméterek szerinti, nyomdai úton előállítható kiadvány nyomdai gyártása, sokszorosítása képezi, melynek tartalmát a Megrendelő határozza meg. A Kék Elefánt Nyomda Kft. nem vizsgálja a kiadvány tartalmát, azért semminemű felelősséget nem vállal.

A Megrendelő szavatolja, hogy a kiadvány harmadik személyek jogát, jogos érdekét nem sérti, annak kiadása és terjesztése nem sért személyiségi jogokat, és maradéktalanul megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak illetve azt is, hogy a kiadvánnyal kapcsolatosan teljes körű jogosultsággal rendelkezik a kiadói jogok gyakorlására, a kiadvány terjesztésére, tartalmának meghatározására, vagy ezen jogokkal rendelkező személy felhatalmazása, megbízása alapján jár el.

A Kék Elefánt Nyomda Kft. a fentiek megsértéséből, elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

6. Megrendelés

A szerződés tárgyát képező kiadvány, illetve a Kék Elefánt Nyomda Kft. által leszállítandó áru, termék paramétereit a Megrendelő az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (Megrendelőlap), juttatja el Kék Elefánt Nyomda Kft.- hez. Szerződésszerű megrendelésnek a Kék Elefánt Nyomda Kft. csak és kizárólag az e-mailen, telefaxon, avagy cégünk telephelyén (fióktelepén) személyesen, írásos formában leadott, megfelelő aláírással ellátott Megrendelőlapokat tekinti.

7. A megrendelés visszaigazolása

A Kék Elefánt Nyomda Kft. a 6. pontban meghatározottaknak megfelelően kiállított megrendeléseket azok kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül e-mailen visszaigazolja.

Eltérő rendelkezés hiányában a szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre.

8. Leadási anyag (nyomdai szolgáltatás esetén)

Megrendelő a megrendelőlapon általa megjelölt határidőben köteles a kiadvány elkészítéséhez szükséges ú.n. leadási anyagot gyártási minőségben a Kék Elefánt Nyomda Kft. rendelkezésére bocsátani. Társaságunk a rendelkezésére bocsátott minőségű anyag nyomására vállal felelősséget.

A Kék Elefánt Nyomda Kft. a leadási anyagot - olyan határidőn belül, amely lehetővé teszi Megrendelő számára a leadási anyag minőségi javítását a vállalt teljesítési határidőn belül - minőségileg megvizsgálja, szükség esetén a Megrendelő által kívánt javításokat - a Megrendelő költségére - elvégzi.

Ha és amennyiben a szerződés a leadási anyag minőségi hibája okán lehetetlenül, avagy a teljesítésre a vállalt határidőben ezen ok miatt nincs lehetőség, úgy ezen esetekre a szerződésszegés szabályai nem alkalmazhatóak.

9. A teljesítés helye és ideje

A Kék Elefánt Nyomda Kft. az egyes megrendelések esetében a teljesítési határidőt a megrendelés visszaigazolásakor tünteti fel, míg a tartós jogviszonyokban a teljesítési határidőt a Felek a közöttük létrejött szerződésben rögzítik.

A teljesítés helye - eltérő megállapodás hiányában - a Kék Elefánt Nyomda Kft. telephelye, ahonnan a Megrendelő saját költségén jogosult a terméket elszállítani, a cégünk által átadott szállítólevél, vagy tételes számla ellenében.

A Kék Elefánt Nyomda Kft. nettó 50.000,-Ft számlaérték esetében Székesfehérvár közigazgatási területén belül a megrendelt termékeket - ha és amennyiben a szerződés tárgyát termék leszállítása képezte - 24 órán belül díjmentesen kiszállítja egy megadott címre.

10. Mennyiségi kifogások

Megrendelő az átvétel során köteles ellenőrizni mind a kiadvány, mind pedig - nem nyomdai szolgáltatás esetén - az egyéb, szerződés tárgyát képező termék mennyiségét. Ha a Megrendelő eltérést tapasztal a megrendelt és a Kék Elefánt Nyomda Kft. által visszaigazolt mennyiséghez képest, az átadásra kerülő mennyiséget a teljesítési helyen ellenőrizni kell. Eltérés esetén, azt a Felek képviselői az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik.

Nyomdai szolgáltatás nyújtása esetén, a megrendelt és visszaigazolt példányszámnál alacsonyabb példányszám esetén a Megrendelő választása szerint:

  • Póthatáridő tűzésével a le nem gyártott példányok legyártását

  • A le nem gyártott példányok számával arányos árleszállításra tarthat igényt.

Nyomdai szolgáltatás nyújtása esetén a megrendelt és visszaigazolt példányszámnál magasabb példányszám esetén, ha a Megrendelő a többletpéldányokra igényt tart, úgy e példányok ellenértékét is megfizetni köteles. Ha és amennyiben a többletpéldányokra Megrendelő nem tart igényt, úgy a Kék Elefánt Nyomda Kft. azokat hulladékként hasznosítja.

Ha és amennyiben a szerződés a Felek között a Kék Elefánt Nyomda Kft. által leszállítandó termékre jött létre, úgy az átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele után a Felek képviselői közösen végzik el a teljes szállítmány tételes darabszámlálását. Ha és amennyiben ezen eljárás a kifogás alaposságát alátámasztja, úgy Szállító a hiányt haladéktalanul pótolni köteles. Amennyiben Társaságunk e pótlási kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy a Megrendelő arányos árleszállításra tarthat igényt.

11. Minőségi kifogások

Nyomdai szolgáltatás nyújtása esetén a Megrendelő a Kiadvány átvételekor legalább "szúrópróba-szerűen", majd az átvételt követő 3 munkanapon belül tételesen köteles ellenőrizni a kiadvány minőségét. Ha a Megrendelő a kiadvány minőségével kapcsolatosan kifogást kíván elő terjeszteni, arról legkésőbb a kiadvány átvételét követő 8 (nyolc) naptári napon belül köteles ajánlott levélben értesíteni a Kék Elefánt Nyomda Kft.-t. A Megrendelő köteles a bejelentett minőségi kifogás alátámasztására szolgáló valamennyi bizonyítékát kifogása előterjesztésével egyidejűleg a Kék Elefánt Nyomda Kft. rendelkezésére bocsátani.

Ha a Megrendelő a Kiadvány átvételét követő 8 napos határidőn belül nem terjeszt elő minőségi reklamációt, azt úgy kell tekintetni, hogy a Megrendelő szerződésszerű teljesítésként elfogadta a Kék Elefánt Nyomda Kft. által a Megrendelő részére átadott kiadványokat, s a Megrendelő bármely későbbi reklamációjától függetlenül köteles kifizetni a teljesítésről kiállított számlát.

A Kék Elefánt Nyomda Kft. legkésőbb a minőségi reklamációról szóló értesítés átvételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles írásbeli, bizonyítékokkal alátámasztott véleményt adni a Megrendelőnek. A hiba előfordulási arányának és súlyának megállapítását a Felek közösen végzik.

A Kék Elefánt Nyomda Kft. megbízottja a megrendelői minőségi kifogás tudomásunkra jutását követő 2 munkanapon belül megjelenik a kifogásolt termék tárolási helyén, ahol a Megrendelő megbízottjával közös jegyzőkönyvben, rögzítik a kifogást, valamint az azzal kapcsolatos észrevételeket, egyidejűleg pedig a kifogásolt termékből mintát vesznek a kifogás kivizsgálása céljából.

Felek a fentiek szerinti jegyzőkönyv felvételét, illetve mintavételt követően a megrendelői minőségi kifogás alapossága, alapos kifogás esetén annak rendezése tárgyában elsődlegesen egyeztetni kötelesek.

Amennyiben a Felek a minőségi kifogás alapossága tekintetében nem tudnak közös álláspontra jutni, úgy kötelesek egy, általuk közösen kiválasztott és kölcsönösen elfogadott szakmai minőségellenőrző szerv szakvéleményét beszerezni. A szakvélemény elkészítésének költségeit Felek 50%-50% arányban kötelesek megelőlegezni, viselni pedig az a Fél köteles, akinek a minőségi kifogás tárgyában kialakított álláspontját a szakvélemény nem támasztja alá.

12. Díjfizetés

A Megrendelő köteles a kiadvány, illetve a megrendelt termék átadásával egyidejűleg kiállított számla ellenértékét a számlán jelzett határidőben - készpénzben, bankkártyával telephelyünkön, avagy hagyományos banki átutalás útján - a Kék Elefánt Nyomda Kft.-nek a Forrás Takarékszövetkezet vezetett 72900051-10311064-00000000 bankszámlaszámára megfizetni.

A megrendelt áru vételárának nagyságára, illetőleg a Megrendelő esetleges tartozására tekintettel a Kék Elefánt Nyomda Kft. fenntartja azt a jogát, hogy a megrendelt árut a vételár megfizetése előtt csak akkor adja át, ha a Megrendelő törvényes képviselője, vagy az áru átvevője készfizető kezességet vállal a vételár és késedelmi kamatainak megfizetésére, vagy a Megrendelő a szerződést illetve a vételár megfizetésének teljesítését zálogjoggal, vagy bankgaranciával, vagy értékpapír óvadékként történő nyújtásával biztosítja.

Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő összeg.

10 napon túli lejárt számlatartozás esetén a Kék Elefánt Nyomda Kft. jogosult kezelési díjat felszámítani, amelynek összege a számla nettó összegének 10 %-a.

A Megrendelő kijelenti, miszerint hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Megrendelő a számlában érvényesített ellenértéket sem annak teljesítési határidejéig, sem a Kék Elefánt Nyomda Kft. által a Megrendelőnek küldött írásbeli fizetési felszólításban meghatározott határidő lejártáig az esedékes fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Kék Elefánt Nyomda Kft. jogosult a követelését azonnali beszedési megbízás útján a Megrendelő bankszámlájáról beszedni.

13. Tulajdonjog fenntartás

Ha és amennyiben a szerződés tárgyát nem nyomdai szolgáltatás, hanem egyéb megrendelt termék leszállítása képezi, úgy a Kék Elefánt Nyomda Kft. e termékek tulajdonjogát a szolgáltatásról kiállított számlánk teljes összegének kiegyenlítéséig fenntartja.

A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a tulajdonjogból fakadó jogosultságok csak a vételár teljes megfizetése után illetik meg, ellenben azonban az áru átadás-átvételét követően a kárveszélyt teljes mértékben viselni köteles.

A Kék Elefánt Nyomda Kft. nem adja a hozzájárulását ahhoz, hogy a Megrendelő az átvett áru értékesítésekor befolyó összegből fizesse meg az átvett áru ellenértékét. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átvett árut a vételár teljes kifizetése előtt nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, és azzal sajátjaként más módon nem rendelkezhet, e kötelezettség megszegése büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

14. Szerződésszegések

A Megrendelő késedelme:

Anyagleadási határidő elmulasztása: (nyomdai szolgáltatás)

A Megrendelő tudomására szolgál, hogy a Kék Elefánt Nyomda Kft. folytonos munkarendben, szigorúan meghatározott időbeosztással dolgozik, amelyre tekintettel érdeke fűződik ahhoz, hogy az egyes nyomdai feladatokat az előre ütemezett időszakban végezze el.

Szerződésszegést követ el Megrendelő, ha a 8. pont szerinti anyag-leadási határidőt nem tartja be.

Ha a Megrendelő elmulasztja az anyagleadási határidőt a Kék Elefánt Nyomda Kft. választása szerint jogosult:

  • a szerződést felmondani, s a Megrendelővel szemben érvényesíteni a szerződésszegésből eredő kárát, vagy

  • új anyagleadási határidőt meghatározni, melyet, ha Megrendelő nem fogad el az értesítéstől számított 3 munkanapon belül, jogosult a szerződést felmondani, szerződésszegésből eredő kárát érvényesíteni.

Átvételi kötelezettség elmulasztása esetén Megrendelő a szerződés tárgyát képező terméket, illetve Kiadványt a megrendelést visszaigazoló formanyomtatványon szereplő naptári napon, a Kék Elefánt Nyomda Kft. nyitvatartási idejében jogosult és köteles átvenni.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy ha és amennyiben a megrendelt kiadványt, avagy árut a teljesítés helyén a teljesítés idejeként megállapított naptári napon nem veszi át, úgy a Kék Elefánt Nyomda Kft. jogosult - az áru vételárán, illetve a nyomdai szolgáltatás vállalkozói díján felül - az áru, illetve az elkészített Kiadvány őrzésével, raktározásával kapcsolatosan esetlegesen felmerülő költségét Megrendelőre terhelni.

Ha és amennyiben Megrendelő a megrendelt termék, illetve a kiadvány átvételével késedelembe esik, úgy köteles az áru ellenértékén, illetve a vállalkozói díjon túlmenően, a késedelemmel érintett naponként 500,-Ft összeget, késedelmi kötbér jogcímen megfizetni.

Felek rögzítik továbbá, ha és amennyiben Megrendelő a szerződés tárgyát képező terméket, avagy kiadványt a teljesítés határidejeként megállapított naptári naptól számított 30 napon belül nem veszi át, úgy a Kék Elefánt Nyomda Kft. úgy tekinti, hogy Megrendelő a szerződéstől elállt, amelyre figyelemmel Megrendelő köteles az elállásával okozott kárt, illetve az ezzel összefüggésben felmerült költségeinket megtéríteni.

Megrendelő fizetési késedelme esetén a 12. pont vonatkozó rendelkezései irányadóak.

15. A Kék Elefánt Nyomda Kft. késedelme:

Ha és amennyiben a Kék Elefánt Nyomda Kft. a szerződés teljesítésével késedelembe esik, - azaz a szerződés tárgyát képező terméket, illetve kiadványt a teljesítés helyén, a teljesítés helyeként meghatározott időpontban nem adja át Megrendelő részére - úgy Megrendelő jogosult a késedelemmel érintett naptári naponként a megrendelővel a szerződésben előre megállapodott összeget késedelmi kötbér jogcímen a Kék Elefánt Nyomda Kft. számlakövetelésével szembe állítani.

A Kék Elefánt Nyomda Kft. hibás teljesítése:

Nyomdai szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a Kék Elefánt Nyomda Kft. hibásan teljesít, ha és amennyiben a szolgáltatása akár mennyiségileg, akár minőségileg nem felel meg a szerződésben foglaltaknak.

Mennyiségi, illetve minőségi kifogás előterjesztésére, illetve rendezésére a 10., illetve 11. pontban foglaltak megfelelően irányadóak.

Nyomdai szolgáltatás minőségével kapcsolatosan előterjesztett és a 11. pontban foglaltak szerint alapos kifogás esetén Megrendelő elsődlegesen a szolgáltatás kijavítását kérheti. Ha és amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hiba súlyának és előfordulási gyakoriságának megfelelő, arányos árleszállításra tarthat igényt.

Megrendelő a szerződés tárgyát képező áruval szemben támasztott minőségi kifogása esetén elsődlegesen a hibás termék kicserélését, illetve kijavítását követelheti. Megrendelő a konkrét szavatossági igényét már a minőségi kifogás előterjesztésekor köteles előadni.

A Kék Elefánt Nyomda Kft. az alapos megrendelői kifogás esetében köteles a kifogásolt terméket 5 napon belül kijavítani, illetve kicserélni.

Ha és amennyiben a kijavítás vagy kicserélés bármely okból nem lehetséges, vagy aránytalan többletköltséget eredményezne, Megrendelő megfelelő árleszállítást igényelhet a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.

Felek rögzítik, ha és amennyiben a megrendelői kifogás előterjesztésekor a termék ellenértéke még nem került kiegyenlítésre, a minőségi kifogásra hivatkozással a 12. pont szerinti díjfizetést a Megrendelő nem jogosult megtagadni, azonban javaslatot tehet egy mindkét Fél által méltányosnak tartott összeg visszatartására szavatossági igénye rendezéséig.

16. Adatkezelés

Kék Elefánt Nyomda Kft. a Megrendelő azonosításához szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek keretei között kereskedelmi kapcsolat céljából kezeli. A Megrendelő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Kék Elefánt Nyomda Kft. szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje. A Megrendelő kifejezetten igényt tart arra, hogy a Kék Elefánt Nyomda Kft. részéről elektronikus úton illetve egyéb írott formában híranyagot kapjon, de a Megrendelő bármikor jogosult ezen egyértelmű hozzájárulással ellentétes, a híranyag megküldésének részbeni vagy teljes megtiltása iránti nyilatkozatot tenni a Kék Elefánt Nyomda Kft. címére megküldve.

17. Záró rendelkezések

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, egyebekben a Magyar Köztársaság vonatkozó hatályos jogszabályai az irányadóak.

Tisztelettel, Kék Elefánt Nyomda Kft.

 

 

 

kapcsolódó anyagok:


  • Letöltések

  • Vélemények

  • Referenciák

  • Válaszolunk

  • Esettanulmányok

  • Karrier